Normes Lliga fotográfica 2022-2023

Que és la lliga fotogràfica?

Des de fa molts anys, en la nostra associació hem vingut duent a terme una activitat denominada tradicionalment “Foto del mes”, consistent en presentar un tema mensualment i els associats aportaven fotos relacionades amb aquest. Cada mes es votaven les fotos presentades, el primer classificat rebía un diploma i un xicotet obsequi, i les tres fotos millor classificades passaven a la galeria “Guanyadors Tema del Mes”

Aquesta activitat, al setembre de 2018, va evolucionar fins a transformar-se en l’actual lliga fotogràfica, en la qual, a part d’establir els guanyadors de cada mes, es van acumulant, mensualment, unes puntuacions durant tot el transcurs de cada Lliga, fins a arribar al final de la mateixa,  en què s’estableixen els guanyadors finals i els premis establits en cada edició, (un total de 400 € en aquestes últimes edicions).

Normes generals de la Lliga Fotogràfica 2022-2023

 

Duració de la Lliga

 • La Lliga fotogràfica, edició 2022-2023,  comença el mes de Setembre de 2022 i dura fins a Juny de 2023.
 • Durant els 10 mesos de duració, es proposarà un tema mensualment, que serà comunicat prèviament,  i les fotos participants hauran d’estar relacionades amb aquest.

 

Com puc participar?

 • La participació es lliure i oberta a tots el associats, no és necessari inscriure’s.
 • El fet de presentar foto, o fotos, en un mes determinat, no obliga a continuar presentant en mesos successius, la participació és completament lliure.
 • Cada associat podrà presentar entre 1 i 3 fotos mensualment, relacionades amb el tema corresponent al mes. Les fotos sempre seran pròpies, no s’admetran imatges de tercers en cap cas. Quan apareguen persones en les fotos, que es puguen identificar, l’autor es responsabilitzarà de qualsevol incidència que poguera sorgir respecte als drets d’imatge de la persona en qüestió.
 • Les fotos es pujaran a la web de Fotoaficionats Algemesi, www.fotoalgemesi.com , en la pàgina especifica preparada per a cada mes, des del dia 1 fins a l’últim dia natural de cada mes. El nom de l’autor no serà visible fins al termini del plaç de votació, del mes en curs. Les fotos, preferentment,  podran portar un títol i també mostrar, o no,  les dades “exif” d’aquestes, a criteri del seu autor. S’aconsella una grandària màxima de 1800 píxels, en el costat major de la imatge.

 

Com puc votar les fotos presentades?

 • Durant els 5 primers dies del mes següent, tots els associats, tant els participants com els no participants, podràn votar les fotos presentades en el mes anterior.
 • Les votacions es duran a terme per correu electrònic, enviant un correu a l’adreça:  lliga@fotoalgemesi.com.
 • Cada associat haurà de votar les 10 fotos que considere millors, atorgant 5 punts a cadascuna de les dues millors, 4 a les dos següents,  després 3, 2 i 1 punts successivament, sent 30 el total de vots atorgats a les 10 fotos votades.
 • En el cos del missatge es detallaran, per ordre de numeració i de menor a major, els punts que s’assignen a cadascuna de les fotos triades.  Per eixample: Foto nº 4:  3 punts.   Foto nº 10: 5 punts.   Foto nº 15:  1 punt.  Foto nº 25: 5 punts  ….. (seguint sempre l’ordre de numeració ascendent existent en la web). Es podrà expressar també el títol de les fotos votades, a discreció del votant,  i en tal cas, en cas de discrepància entre el número d’ordre expressat i el títol sempre prevaldrà el títol.

 

Obligacions dels participants

 • La votació és voluntària per a tots el associats, però en el cas dels associats participants en el tema del mes serà obligatòria. En el cas que un associat haja participat en el tema del mes i no vote en el termini establit,  totes les seues fotos seran desqualificades eixe mes, eliminant-los la totalitat de punts que hagen pogut haver rebut. Si tal situació es tornara a produir, és a dir, a la segona vegada de aportar fotos i no votar, a part de desqualificar les seues fotos també el segon mes d’incompliment, serà donat de baixa de la Lliga, no permetent-li aportar mes fotos en els mesos successius restants, i si es donara un nou incompliment, aportant fotos, aquestes fotos seríen esborrades, abans de l’obertura del termini de votació
 • Entenem que el participar i no votar és una actitud insolidària, i per tan reprovable, donat que el participant es beneficia dels vots rebuts d’altres companys, mentre que ell no aporta vots a ningú, cosa contrària a la sana competivitad que es pretén amb aquesta activitat

 

Guanyadors del mes i asignació de punts per a la Lliga

 • Una vegada tancat el termini de votacions, es procedirà a l’assignació dels vots a les fotos, les tres primeres fotos classificades passaran a formar part de la galeria de “Guanyadors Tema del Mes”.
 • Quan un associat haja rebut vots en diverses fotos, a l’efecte de asignació de punts per a la Lliga i confecció de llista general, únicament seran tinguts en compte els vots rebuts per la foto amb major puntuació.
 • Rebran punts els 10 primers classificats en cada mes, segons el següent barem: L’associat guanyador del tema del mes rebrà 15 punts, el segon classificat 12 punts, el tercer classificat 10 punts i des del lloc 4 fins al lloc 10 rebran, respectivament, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 punts.
 • En cas d’empats, dins de les votacions de cada mes, a tots els participants amb la mateixa quantitat de vots se’ls assignaran els punts de lliga que corresponen al lloc en què empaten.  (Per exemple, si hi ha empat en el segon lloc, als dos associats se’ls assignaran 12 punts per a la lliga i en conseqüència serien 11 els classificats en el mes).

Premis

 • Al finalitzar la lliga s’entregarà premi als 10 millors classificats, en xec-regal o efectiu (a determinar en el seu moment) per valor de: 1er Premi 100 €, 2ón Premi 80 €, 3er Premi 60 €, 4rt premi: 40 € i des dels llocs 5 a 10, tots dos inclusivament, un premi de 20 € cadascun. A part del premi en metàl·lic, als tres primers classificats se’ls entregarà un Diploma acreditatiu del guardó rebut.
 • En cas d’empat en algun dels 10 primers llocs al final de la lliga, el premi en metàl·lic que corresponga al lloc de la llista s’entregarà al participant que més fotos haja aportat durant la lliga, passant al lloc següent l’altre participant. A tall d’exemple, si es donara un empat en el segon lloc, el participant que mes fotos haja aportat durant la lliga seria el segon en la llista, obtenint el premi de 80 € i l’altre participant passaria al tercer lloc i obtindria els 60 € del tercer premi

 

La present convocatòria i les bases presentades, es troben aprovades per la Junta Directiva en reunió del dia 7 de Juliol de 2022. Qualsevol qüestió o incidència que puga sorgir, que no es trobe contemplada expressament en les presents bases, serà resolta per la Junta Directiva.

 

error: Tot el contingut d\\\'aquesta pàgina està protegit